แบตเตอรี่ชาร์จและแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

ที่เหมาะสมชาร์จ NI - MH/Ni - mh/NI - Zn แบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใดๆผลิตภัณฑ์